ردیف شرح عملیات سال محل اجرا نام شرکت لینک
1 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1401 اصفهان شرکت مهندسی راهبرد فرآیند دانا
2 طراحی وب سایت 1401 اصفهان شرکت آوش فولاد پارتاک
3 طراحی وب سایت 1401 اصفهان شرکت پیمانکاری گرشاتوسعه الوند
4 موبایل اپلیکیشن 1400 اصفهان شرکت خدماتی کالاپست
5 پنل اتوماسیون اداری و انبارداری 1400 اصفهان شرکت خدماتی کالاپست
6 مشاور مالیاتی 1400 اصفهان کیف گردان طلای کدخدائی
7 موبایل اپلیکیشن 1400 اصفهان شرکت زرکوین
8 طراحی وب سایت 1400 اصفهان شرکت صنعتی شهرک سجزی
9 طراحی وب سایت 1400 اصفهان شرکت 'گردشگری آراتوریست
10 نرم افزار جامع M.I.S بازرگانی 1400 اصفهان کیف گردان طلای کدخدائی
11 مشاور مالیاتی 1400 اصفهان شرکت ستوده شفق
12 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1400 اصفهان شرکت ستوده شفق
13 موبایل اپلیکیشن سامانه کارکنان 1400 اصفهان شرکت خدماتی کالاپست
14 طراحی وب سایت 1400 اصفهان شرکت خدماتی کالاپست
15 پنل B2B اقامتگاه و فروشگاه آراتوریست 1400 اصفهان شرکت 'گردشگری آراتوریست
16 پرتال ارتباط با شرکتها و کارخانجات 1400 اصفهان شرکت صنعتی شهرک سجزی
17 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1400 اصفهان شرکت گل افشان
18 طراحی وب سایت 1400 اصفهان شرکت پارسیان
19 مشاور مالیاتی 1400 اصفهان شرکت گل افشان
20 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان شرکت هما سپهر اسپادان
21 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان شرکت مهندسی راهبرد فرآیند دانا
22 نرم افزار جامع M.I.S صنعتی 1399 اصفهان پارس قهوه صدرا
23 نرم افزار جامع M.I.S فروشگاهی 1399 اصفهان شرکت عطران دارو
24 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان شرکت شایان سازه نقش افروز
25 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان شرکت سایه گستر بهاران
26 طراحی سایت با ورد پرس 1399 اصفهان شرکت کوبان خاورمیانه
27 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان اصفهان سوئیچ
28 نرم افزار جامع M.I.S خدماتی 1399 اصفهان شرکت هما سپهر اسپادان
29 نرم افزار جامع M.I.S بازرگانی 1399 اصفهان شرکت سایه گستر بهاران
30 مشاور مالیاتی 1399 اصفهان شرکت پیشرو لیزر سبز
1 2 3 4 5 6